18 آبان 1391 @ 12:05 ق.ظ

آبان ته

کافی نت مشتری نداره ، بازار خراب ، باز بوی محرم ، 3800 مهدی ، تیپ و خ ف هیراد ، کات محسن ، کات کم کم حسنیی بای ، موزیک های بدون کلام ، نبود مادر ، دلخوشی خواهر و بازم کافه تعطیل ، فرخ رو به موفقیت ، مشاوره های خوب ، قهوه خانه ، نمایشگاه ماشین ، تماس های بی جواب کاری ، مشتری های خسته ، کنج عزت تنهایی آخر اخرش ، یه دلخوشی فقط به نام هیراد ، کولر و یخچال دی وی دی و دیسینی و............


و ممد اصفانی و معین و ابی :

نمی دانم چه می خواهم بگویم...
زبانم در دهان بغض بسته است ...
در تنگ قفس باز است و افسوس...
که بال مرغ آوازم شمکسته است..
نمی دانم...
غمی در استخوانم میگدازم...
بیا ای ناشنای آشنایی ...
گهی می سوزدم گه مینوازم ...