14 آذر 1391 @ 12:05 ق.ظ

روها فکر من ای است و همه شب سخنم

سخته رفتن با اینکه وابستم ولی سخته ، ولی رفتم ..

نمی دونم .


آذرو دوست ندارم ، دی دوست ندارم ، ابانو دوست ندارم ، دیگه خودمم دوست ندارم ...

خاک هم چیز خوبیه ...