25 فروردین 1392 @ 02:13 ب.ظ

اخر فروردین 1392

انگه که همسفری نداشتم ..
تورا از بی همسفری همسفر خواندم
حال که همسفرم شدی
مجال سفر و راه نیست

25/5/1388


یاد 8 فروردین چند سال پیش به خیر پر از بارون و خاطره بود ..