4 مرداد 1392 @ 11:22 ب.ظ

جمعه تنها


وغم انگیز است دور از تو بودن برای تو گریستن وبه عشق ودنیای تو نرسیدن