8 تیر 1394 @ 12:30 ب.ظ

نداریم

نه لبتاب داریم نه گوشی ،  هیچ فرصیتی نیست برای نوشتن ، زشت نباشه .